Company Bylaws

VEDTEKTER FOR GENTIAN DIAGNOSTICS ASA

04.05.2021

Unofficial translation. The official language of these articles is Norwegian. In the event of any discrepancies between the English and Norwegian text, the Norwegian text shall prevail.

Download Company Bylaws

 

VEDTEKTER FOR

GENTIAN DIAGNOSTICS ASA

4. mai 2021

ARTICLES OF ASSOCIATION OF

GENTIAN DIAGNOSTICS ASA

4 May 2021

1 SELSKAPETS FIRMA

1 COMPANY NAME

Selskapets firma er Gentian Diagnostics ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

The name of the company is Gentian Diagnostics ASA. The company is a public limited liability company.

2 FORRETNINGSKONTOR

2 BUSINESS OFFICE

Selskapets forretningskontor er i Moss kommune.

The company's registered business office is in the municipality of Moss, Norway.

3 SELSKAPETS VIRKSOMHET

3 BUSINESS OF THE COMPANY

Selskapets virksomhet er: Utvikling og markedsføring av analysesystemer for medisinsk in vitro diagnostikk og i den forbindelse salg av konsulenttjenester samt ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre selskaper eller andre foretagender med økonomisk formål.

The company's business is: Development and marketing of analysis systems for in vitro medical diagnostics and in this connection the sale of consulting services as well as by subscription for shares or otherwise participating in other companies or other entities with financial purposes.

4 SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

4 THE COMPANY'S SHARE CAPITAL

Selskapets aksjekapital er kr. 1.541.188,9, fordelt på 15.411.889 aksjer, hver pålydende kr. 0,10.

Selskapets aksjer skal registreres i VPS.

The company's share capital is NOK 1,541,188.9 divided into 15,411,889 shares, with a nominal value of NOK 0.10 each.

The shares of the company shall be registered in the VPS.

5 STYRET

5 BOARD OF DIRECTORS

Medlemmene og leder av styret velges av generalforsamlingen, etter forslag fra valgkomiteen, inkludert eventuelle varamedlemmer.

Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 aksjonærvalgte styremedlemmer.

Medlemmene av styret velges for ett år. Tjenesteperioden kan bli kortere dersom det er tilleggsvalg.

Members and chair of the board of directors are elected by the general meeting, after proposal from the nomination committee, including any deputy members.

The board of directors shall consist of between 3 and 7 shareholder elected board members.

Members of the board are elected for a period of one year. The service period may be shorter if there is supplementary election.

6 VALGKOMITE

6 NOMINATION COMITTEE

Selskapet skal ha en valgkomité, som velges av generalforsamlingen.

Valgkomitéen skal bestå av to til fire medlemmer som utnevnes av generalforsamlingen, hvor flertallet av medlemmene skal være uavhengige av styret og ledende ansatte. Medlemmene i valgkomitéen, inkludert valgkomitéens leder, utnevnes av generalforsamlingen for en periode på ett år med mindre generalforsamlingen beslutter å fravike denne ved utnevnelsen.

Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om (i) valg av styrets leder, aksjonærvalgte styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer, og (ii) valg av medlemmer til valgkomitéen.

Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret og valgkomitéen, som fastsettes av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomitéen.

The company shall have a nomination committee, elected by the general meeting.

The nomination committee shall consist of two to four members elected by the general meeting, where the majority of the members shall be independent of the board and the management. The members of the nomination committee, including the chairperson, will be elected by the general meeting for a term of one year unless the general meeting decides otherwise in connection with the election.

The nomination committee shall present proposals to the general meeting regarding (i) election of chair of the board, shareholder elected board members and any deputy members, and (ii) election of members to the nomination committee.

The nomination committee shall also present proposals to the general meeting for remuneration of the board and the nomination committee, which is to be determined by the general meeting.

The general meeting may adopt instructions for the nomination committee.

7 GENERALFORSAMLINGEN

7 THE GENERAL MEETING

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

  • Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
  • Andre saker som i henhold til lov eller selskapets vedtekter hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal holdes i Moss eller Oslo kommune. Er det av særlige grunner nødvendig, kan generalforsamlingen holdes et annet sted.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger kan bare utøves for aksjer som er ervervet og innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamlingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

Vedlegg til saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets nettside, trenger ikke å sendes ut til aksjonærene. Dette inkluderer også dokumenter som ved lov skal inngå i eller være vedlagt innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan allikevel be om å motta vedlegg til saker som skal behandles på generalforsamlingen, uten å måtte betale for det.

Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere instruks for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlings-innkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

The annual general meeting shall resolve:

  • The approval of the annual accounts and annual report, as well as distribution of dividends.
  • Other matters that the general meeting is required by law or the articles of association of the company to resolve.

The general meeting shall be held in the municipality of Moss or Oslo. If it is necessary for special reasons, the general meeting may be held elsewhere.

The right to participate and vote at general meetings of the company can only be exercised for shares which have been acquired and registered in the shareholders register on the fifth business day prior to the general meeting.

Shareholders who intend to attend a general meeting shall give the company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which cannot expire earlier than five days before the general meeting. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission.

Appendices relating to matters to be dealt with by the general meeting and that are made available for the shareholders on the company's website, do not need to be sent to the shareholders. This shall also apply to documents that by law are required to be included in or attached to the notice to the general meeting. A shareholder may nevertheless request that documents relating to matters to be dealt with at the general meeting, is sent to him/her, without consideration.

The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors may establish specific guidelines for such advance voting. It must be stated in the notice of the general meeting which guidelines have been set.

8 OVERDRAGELSE AV AKSJER

8 TRANSFERS OF SHARES

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet. Ingen av selskapets aksjer er underlagt forkjøpsrett.

Acquisition of shares is not subject to approval by the company. None of the company's shares is subject to a right of first refusal.