Company Bylaws

VEDTEKTER FOR GENTIAN DIAGNOSTICS AS

01. Desember 2020

1. Selskapets firma

Selskapets firma er Gentian Diagnostics AS.

2. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Moss kommune.

3. Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er: Utvikling og markedsføring av analysesystemer for medisinsk in vitro diagnostikk og i den forbindelse salg av konsulenttjenester samt ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre selskaper eller andre foretagender med økonomisk formål.

4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 1.541.188,9, fordelt på 15.411.889 aksjer, hver pålydende kr. 0,10.

Selskapets aksjer skal registreres i VPS.

5. Dagligleder

Daglig leder tilsettes av styret. Styret kan bestemme at selskapet ikke skal ha daglig leder.

6. Styret

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, etter forslag fra valgkomiteen herunder, også om det skal velges varamedlemmer.

Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 styremedlemmer.

Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen.

Medlemmene av styret velges for ett år. Tjenesteperioden kan bli kortere dersom det er tilleggsvalg.

Tjenesteperioden regnes fra valgtidspunktet med mindre annet er bestemt. Tjenesteperioden avsluttes ved avslutningen av generalforsamlingen året etter. Selv om tjenesteperioden er utløpt, skal styremedlemmet forbli i tjeneste til nytt styremedlem er valgt. Styrets medlemmer kan avsettes ved beslutning av generalforsamlingen.

Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har noen forfall og det finnes varamedlem, skal varamedlemmet innkalles. 2

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

7. Valgkomité

Valgkomiteen skal foreslå kandidater som velges til styret og valgkomiteen av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal bestå av 2 til 4 medlemmer valgt av generalforsamlingen i en periode på 1 år, og dets medlemmer skal utnevne komiteens leder. Styret kan gi ytterligere instrukser til valgkomiteen.

8. Generalforsamling

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet. Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg, jmf. asl § 5-2.

Hver aksje gir en stemme. Se for øvrig asl 5-3.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen innkalles av styret, se asl kap. 5 III.

Generalforsamlingen skal holdes i Moss eller Oslo kommune. Er det av særlige grunner nødvendig, kan generalforsamlingen holdes et annet sted.

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet. Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i loven og vedtektene.

Vedlegg til saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets nettside, trenger ikke å sendes ut til aksjonærene. Dette inkluderer også dokumenter som ved lov skal inngå i eller være vedlagt innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan allikevel be om å motta vedlegg til saker som skal behandles på generalforsamlingen, uten å måtte betale for det.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Generalforsamlingen skal velge en møteleder, som ikke behøver å være aksjeeier.

En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i loven eller i disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett. 3

Ved valg eller ansettelser anses den eller de valgt som får flest stemmer. Generalforsamlingen kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Beslutningen om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmene som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

For enkelte beslutninger gjelder strengere krav til flertall etter asl §§ 5-19 og 5-20.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer minst en tidel av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkallingen til generalforsamlingen skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.

9. Overdragelse av aksjer og aksjers omsettelighet

Aksjene i selskapet kan fritt overdras. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerverv.

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet.

10. Forkjøpsrett

Ingen av selskapets aksjer er underlagt forkjøpsrett.

11. Pantsettelse av aksjer

Aksjene i selskapet kan pantsettes. Avtalepant i aksje får rettsvern ved at selskapet får melding om pantsettelsen. Mottar selskapet melding om panterett i aksjer, skal meldingen uten opphold innføres i aksjeeierboken med angivelse av dagen for innføringen. Panthaverens navn og adresse, eller – for juridisk person – firma, organisasjonsnummer og adresse skal angis. Når panthaver ber om det, skal selskapet utstede erklæring om at panteretten er innført.

GDAS Company presentation Pareto Healthcare_2020 09 02