GENTIAN DIAGNOSTICS IN SWEDEN

Gentian Diagnostics AB

Gentian Diagnostics AB förser den svenska marknaden med in vitro diagnostik från Gentian AS och Bühlmann Laboratories AG.

Vi erbjuder effektiva lösningar för diagnostik i kliniska laboratorier och patientnära diagnostik för laboratorier och sjukhusenheter inom gastroenterologi och reumatologi. Vidare samarbetar Gentian Diagnostics AB med svenska och internationella universitet och sjukhusenheter i ett flertal kliniska studier och forskningsprojekt.

 

 

Buhlmann in Sweden

 

Produkter

BÜHLMANN Laboratories AG erbjuder högkvalitativa IVD-produkter för diagnostik inom gastroenterologi, autoimmunitet, klinisk kemi, neuroimmunologi, cellulär allergi och cirkadisk rytm.

Läs mer om BÜHLMANNs produkter i produktområdena nedan. För ytterligare information samt frågor: contact@gentian.com 

 

Klinisk Kemi

Direkt och kvantitativ bestämning av Angiotensin converting enzyme.

BÜHLMANN ACE kinetic är en CE-märkt analysmetod för mätning av ACE i serum som ett led i diagnos av sarkoidos och andra tillstånd. Metoden kan appliceras på de flesta öppna kemianalysatorer på kliniska laboratorier. Validerade applikationsprotokoll tillhandahålls tillsammans med ett komplett reagenskit inkluderande kalibratorer och kontroller.

Läs mer om BÜHLMANN ACE kinetic 

Kontakta oss

 

Högkänslig metod av Angiotensin Converting Enzyme (ACE) aktivitet i Cerebrospinalvätska som led i diagnostik för neurosarkoidos. BÜHLMANN erbjuder den första CE-märkta kommersiella icke- radioaktiva analysmetoden för bestämning av ACE i CSV. Metoden kan utföras manuellt på mikrotiterplatta och kinetisk spektrofotometer eller appliceras på kemianalysator och har mätområde 1-24U/L

Läs mer om ACE High Sensitive

Kontakta oss

 

BÜHLMANN fCAL® turbo är en immunoturbidimetrisk metod för kvantifiering av kalprotektin i faeces. Metoden ger stor flexibilitet och kombinerat med automatisering och kort analystid blir den en ideal lösning för kliniska laboratorier med såväl stora som mindre analysmängder. Metoden kan sättas upp på alla automatiserade kemianalysatorer, vilket ger möjlighet till minskad manuell hantering och kortade svarstider. Metodens mätområde är 20-8000 µg/g calprotectin.

I kombination med BÜHLMANN CALEX® Cap extraction device, med förfyllda extraktionsrör och inget behov av ytterligare pipetteringar, kan prov-extraktionen avsevärt förenklas och utföras mer hygieniskt.

Läs mer om kalprotektin i faeces

Kontakta oss

 

Kvantitativ mätning av överdoser/intoxication av GHB, gamma-hydroxybutyric acid, är en utmaning inom toxikologi och utförs ofta med tidskrävande kromatografiska metoder. BÜHLMANN enzymatic GHB assay möjliggör snabb, enkel och kvantitativ mätning av exogent intag av gamma-hydroxybutyric acid.

Läs mer om GHB

Kontakta oss

 

BÜHLMANN Vitamin B6 enzymatic assay är en metod avsedd för kvantitativ detektion av Pyridoxal 5’-Fosfat (Vitamin B6) i EDTA plasma vid misstanke om bristtillstånd eller överdosering. Denna enzymatiska metod kan utföras manuellt på mikrotiterplatta och spektrofotometer, eller sättas upp på vissa kemianalysatorer. De kvantitativa resultaten korrelerar väl med HPLC- och radioenzymatiska metoder.

Läs mer om BÜHLMANN Vitamin B6.  

Kontakta oss

Gastroenterologi

BÜHLMANN fCAL® turbo är en immunoturbidimetrisk metod för kvantifiering av kalprotektin i faeces. Metoden ger stor flexibilitet och kombinerat med automatisering och kort analystid blir den en ideal lösning för kliniska laboratorier med såväl stora som mindre analysmängder. Metoden kan sättas upp på alla automatiserade kemianalysatorer, vilket ger möjlighet till minskad manuell hantering och kortade svarstider. Metodens mätområde är 20-8000 µg/g calprotectin.

I kombination med BÜHLMANN CALEX® Cap extraction device, med förfyllda extraktionsrör och inget behov av ytterligare pipetteringar, kan prov-extraktionen avsevärt förenklas och utföras mer hygieniskt.

Läs mer om kalprotektin i faeces

Kontakta oss

BÜHLMANN Quantum Blue® teknologi erbjuder snabb och pålitlig monitorering av dalvärden i serum för anti-inflammatoriska biologiska läkemedel. Den korta analystiden ger ett kraftfullt verktyg för att kunna fatta beslut och justera läkemedelsdoser på patientnära basis.

Med Quantum Blue® Adalimumab och Quantum Blue® Infliximab kan patientens behandling optimeras för bästa behandlingsresultat.

Läs mer om Quantum Blue® Therapeutic Drug Monitoring

Kontakta oss

The Quantum Blue® C-Reactive Protein (CRP) lateral flow assay är en sandwich-immunoassay i patientnära analysformat, avsedd för monitorering och diagnos av IBD, tillsammans med kalprotektin. Metoden mäter CRP i serum med en provvolym <50µl.

Läs mer om Quantum Blue® C-Reactive Protein (CRP)

Kontakta oss

BÜHLMANN Quantum Blue®

Quantum Blue® produktlinje med instrument och tester som baseras på lateral flow teknologi och erbjuder kvantitativa snabbtester på patientnära plattform med resultat inom några minuter.

Quantum Blue® testmeny inkluderar analys av kalprotektin i faeces och ascites, MRP8/14 (S100A8/A9 eller kalprotektin) i serum, CRP, samt dalvärden (theurapeutic drug monitoring) av Infliximab och Adalimumab med biosimilarer.

Läs mer om Quantum Blue® produktlinje.

Kontakta oss

Autoimmunitet

MRP8/14 är en biomarkör som visat sig användbar vid en mängd inflammatoriska tillstånd, inklusive Reumatoid Artrit, (Ehrchen et al.; leukocyte biol, 2009, Frosch M. et al.; Arthritis Rheum, 2000).

Proteinkomplexet S100A8 and S100A9 (även kallat MRP8/14 eller kalprotektin) är välkänt för sin roll i pro-inflammatoriska processer och är således en bra markör för att monitorera sjukdomsförlopp och behandlingssvar av inflammatoriska tillstånd.

MRP8/14 är en potent akut-fas-reaktant som frisläpps i inflammatoriska vävnader och BÜHLMANNS assays Quantum Blue sCAL och BÜHLMANN MRP8/14 ELISA analyseras i serum och ger känslig och precis mätning av denna lovande biomarkör.

Läs mer om MRP8/14

Kontakta oss

CIC bildas av interaktionen mellan antikroppar och immunogena antigen och ingår i ett normalt fungerande immunsystem. Under normala omständigheter elimineras CIC från cirkulationen genom fagocytos, men om så inte sker kan CIC som undkommit ansamlas i endotela och vaskulära strukturer och framkalla en inflammatorisk respons som ger vävnadsskada.

CICs har associerats med en ökande mängd olika autoimmuna, reumatoida, infektiösa, renala, neoplastiska, hematologiska och metabola sjukdomar.

Med BÜHLMANNs CIC ELISA, får kliniker ett verktyg i diagnos, uppföljning och utvärdering i immunopatologiska tillstånd.  

Läs mer om Cirkulerande immunkomplex (CIC)

Kontakta oss

Mätning av autoantikroppar mot C1q hos patienter med Systemic Lupus Erythematosus (SLE) gör det möjligt att bestämma risken för att utveckla en aktiv lupusnefrit. Vår Anti-C1q autoantikropp ELISA kan användas som ett enkelt sätt att utesluta risken för njurpåverkan under de följande månaderna. När det gäller aktiv lupusnefrit är återkommande bestämning av anti-C1q-antikroppar ett verktyg för att utvärdera effekten av immunosuppressiv behandling.

BÜHLMANN anti-C1q Autoantibodies ELISA är ett pålitligt verktyg för kvantitativ in-vitro-diagnostik av anti-C1q autoantikroppar i serum eller plasma.

Läs mer om Anti-C1q-antikroppar

Kontakta oss

Cellulär allergi

Lätt - snabb – pålitlig:  Flow CAST® -analys är ett enkelt protokoll för specifik och känslig diagnos av IgE och icke-IgE-medierad allergi. BÜHLMANNS CAST® -analyser finns tillgängliga i kombination med >150 standardiserade och validerade allergener.

CAST® -analyserna kan användas för att bekräfta all IgE-förmedlad allergi med osäkra eller svårtolkade resultat från klassisk diagnostik med anamnes, hudtest och specifikt IgE.

Flow CAST® är avsett för bestämning av basofilaktivering i patientens helblodsprov genom flödescytometri. Vår unika markörkombination - CCR3 och CD63 - kombinerar de enkla grindningsegenskaperna för basofildetektering med CCR3 med den fasta applikationen av den beprövade aktiveringsmarkören CD63 i en. Tack vare det enkla metodprotokollet och den smarta markörkombinationen kan de första resultaten erhållas inom en timme - perfekta förhållanden för både rutin- och forskningslaboratorier!

Läs mer FLOW CAST ® - Basofilaktivering

 

Tillbehör:

CCR3 som Basofil Markör

Basofiler uttrycker konstitutivt eotaxin receptor CCR3 vilket möjliggör ett robust och noggrant urval av celler. CCR3 detekteras med en PE-fluorescensmärkt monoklonal antikropp. Denna grindning av basofila celler är betydligt enklare än med någon annan kommersiellt tillgänglig BAT.

 

CD63 som aktiveringsmarkör

Vid allergenkontakt degranulerar sensibiliserade basofiler och uttrycker cellytemarkören CD63. Det detekteras av en FITC-fluorescensmärkt monoklonal antikropp. CD63 är för närvarande den bäst validerade basofilaktiveringsmarkören direkt kopplad till basofil degranulation.

Kontroller

Den första kontrollen, anti-FcEpsilonRI, är en högspecifik monoklonal antikropp som binder till IgE-receptorn. Den andra kontrollen, en tripetid (fMLP) aktiverar basofilerna på ett icke-immunologiskt sätt.

CD203c som aktiveringsmarkör

CD203c är en annan basofilaktiveringsmarkör för allergidetektion efter CD63. CD203c-reagensuppsättningen (RUO) är avsedd för användning inom ett utökat protokoll för Flow CAST® -satsen, vilket möjliggör mätning av både aktiveringsmarkörer, CD63 och CD203c, med två olika fluorescensmärkta antikroppar.

Läs mer om FLOW CAST® - Basofilaktivering

Kontakta oss

 

CAST® ELISA Cellular Allergen Stimulation Test, kan också betraktas som ett in vitro-  provokationstest. Den insamlade patientens leukocytblodfraktion exponeras in vitro för det misstänkta specifika allergenet. Efter inkubation testas den cellulära supernatanten med avseende på de novo- syntesen av sulfidoleukotriener med en mycket specifik ELISA.

CAST® -analyserna kan användas för att bekräfta all IgE-förmedlad allergi med osäkra eller svårtolkade resultat från klassisk diagnostik med anamnes, hudtest och specifikt IgE.

 Läs mer om CAST® ELISA

Kontakta oss

 

BÜHLMANN tillhandahåller ett brett utbud av kvalitetskontrollerade allergener och blandningar som är standardiserade och validerade för användning i de cellulära allergianalyserna. Menyn av allergener omfattar luftburna allergener, insekts- och djurallergener, matallergener & allergena livsmedelstillsatser samt olika miljöallergener.

CAST ®-  allergener från BÜHLMANN är avsedda för  in vitro- leukocytstimulering i CAST ® -analyserna, nämligen Flow CAST ®  och CAST ®  ELISA.

Läs mer och se lista över tillgängliga allergener.

Kontakta oss

 

Neuroimmunologi

GanglioCombi™  MAG ELISA används för detektion av av anti-Gangliosid antikroppar samt anti-MAG (myelin-associerade glykoproteiner) antikroppar och är det idealiska och effektiva verktyget för att utreda perifer neuropati med immunologisk bakgrund.

Kitet detekterar MAG, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b med enzymmärkta: IgG / IgM-Mix, IgG och IgM som möjliggör kostnadseffektiva algoritmer inklusive test i två steg: (steg 1) Inledande screening för antikroppar med IgM / IgG-mix följt av (steg 2) separat re-analys av positiva prover med enzymmärkt-IgG- och IgM för att identifiera den underliggande patologin.

Läs mer om BÜHLMANN GanglioCombi ™ MAG ELISA

Kontakta oss

Anti-MAG-antikropp ELISA-test från BÜHLMANN anses vara guldstandarden av många neurologer och laboratorier för att pålitligt kvantifiera anti-MAG-antikroppar i immunmedierade demyeliniserande neuropatier. Analysen har enastående känslighet och specificitet och är den mest känsliga och specifika analysen på marknaden . Anti-MAG-antikropp ELISA kan användas som fristående test eller i kombination med BÜHLMANN GanglioCombi ™ MAG ELISA för att bekräfta auto-antikroppar mot MAG.

Läs mer om Anti-MAG ELISA

Kontakta oss

 

Förutom anti-MAG ELISA ökar BÜHLMANN anti-SGPG ELISA chansen att upptäcka alla IgM-relaterade neuropatier. Anti-SGPG-antikroppar har ett bredare spektrum än anti-MAG-antikroppar - vissa patienter som är anti-SGPG-positiva är negativa för anti-MAG-antikroppar. Därför bör patienter testas för båda antikropparna.

Anti-SGPG ELISA från BÜHLMANN är en CE-märkt semikvantitativ analys där resultaten jämförs med en kalibrator.

Läs mer om Anti-SGPG ELISA

Kontakta oss

BÜHLMANN GanglioCombi™ Light är en reducerad variant av BÜHLMANN GangliCombi™ MAG ELISA, för en målinriktad screening av antikroppar mot de vanligaste och mest relevanta gangliosiderna: GM1, GD1b och GQ1b.Kitet innehåller enzymmärkt IgG / IgM-Mix, IgG och IgM.

Anti-GM1-antikroppar: anti-GM1-antikroppar (IgG) är inblandade i patogenesen av Guillain-Barré-syndrom (GBS) och anti-GM1- antikroppar (IgM) vid multifokal motorneuropati (MMN) och motorneuronsjukdomar (MND). anti-GM1-antikroppar (IgM) kan vara närvarande som monoklonalt IgM-paraprotein eller som ett polyklonalt IgM.

Läs mer om BÜHLMANN GanglioCombi™ Light ELISA

Kontakta oss

Anti-GM1 ELISA tillåter individuell testning av anti-GM1 antikroppar av IgG och / eller IgM-isotypen. Medan IgG-antikroppar är relaterade till Guillain-Barré-syndrom (GBS), finns IgM-antikroppar i multifokal neuropati (MMN) och lägre motorneuronsjukdom (LMND).

Läs mer om Anti-GM1 ELISA

Kontakta oss

Cirkadisk rytm (chronobiology)

Sleep Check möjliggör bedömning av cirkadisk rytm genom att bestämma den individuella Dim-Light Melatonin Onset (DLMO). Definitionen av den individuella DLMO möjliggör både en bekräftad differentiell diagnos och ett individuellt tidsinställt recept för terapeutisk intervention, därför kan detta koncept leda till ett mer exakt terapeutiskt resultat och större patienttillfredsställelse. Sömnkontroll är ett komplett sjukvårdskoncept för utvärdering av cirkadisk-rytm-sömnstörningar.

Läs mer om Sleep-check

Kontakta oss

Melatonin, hormonet som utsöndras av tallkottskörteln, epifysen, och är en nyckelmodulator av dygnsrytm. Syntesen och utsöndringen av melatonin styrs av en dygnsklocka i hypotalamus och synkroniseras av ljus-mörker nivån. BÜHLMANNS analyser ger guldstandarden vid immunologisk bestämning av melatonin med olika RIA och ELISA.

Läs mer om Melatonin

Kontakta oss

Den huvudsakliga metaboliten för melatonin är 6-sulfatoximelatonin. Den speciella fördelen med att mäta 6-sulfatoximelatonin är förmågan att bedöma epifysfunktionen genom urinprovtagning, eftersom urinen endast innehåller spår (cirka 1%) av icke-metaboliserat melatonin. Mätningen av 6-sulfatoximelatonin i urin ger en icke-invasiv, integrerad parameter genom vilken cirkadiska rytmer kan bedömas under en tidsperiod.

Les om 6-sulfatoximelatonin.

Kontakta oss

Gentian produkter 

sales_cystatin-c-web-ready

Cystatin C

LEARN MORE
sales_crp-web-ready

CanineCRP

LEARN MORE